BRL 8010 – Ventilatieprestatiekeuring

Beoordelen van ventilatievoorzieningen van woningen, scholen en KDV’en

In het kader van het activiteitenplan Binnenmilieu Scholen, uitvloeisel van de kabinetsvisie binnenmilieu scholen, is een aantal acties en maatregelen geadopteerd om te komen tot verbetering van het binnenmilieu in scholen. Eén van de belangrijkste knelpunten is het gebrek aan ventilatie. In het kader van de borging en monitoring is daarom binnen het actieplan de actie opgenomen om een Ventilatie-PrestatieKeuring voor scholen te ontwikkelen en het gebruik daarvan te stimuleren. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan gesignaleerde knelpunten in advies van de Rijksbouwmeester aangaande scholenbouw (2009).

Doel van de keuring is bij (ver)bouw te kunnen beoordelen of de voorzieningen de overeengekomen kwaliteit hebben. Ook kan daarmee bij bestaande scholen op betrouwbare wijze worden vastgesteld wat de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen is. Op basis daarvan is het mogelijk verbeteringen te treffen. De VentilatiePrestatieKeuring is tevens geschikt voor het beoordelen van het ventilatiesysteem van kinderdagverblijven.

Voor woningen is er al een VentilatiePrestatieKeuring die is vastgelegd in de BRL8010. Deze BRL is in de voorliggende versie op enkele onderdelen aangepast, mede om deze tevens geschikt te laten zijn voor toepassing in scholen en kinderdagverblijven.

De nieuwe BRL8010 biedt (installatie)bedrijven de mogelijkheid om de kwaliteit van gerealiseerde ventilatievoorzieningen van woningen, scholen en kinderdagverblijven onder certificatie te beoordelen. Hierbij kan het gaan om nieuwe ventilatievoorzieningen, maar ook om bestaande. Bij een nieuwe voorziening kan worden beoordeeld of er gemaakt is, wat is afgesproken. Bij een bestaande ventilatievoorziening worden alleen de prestaties beoordeeld.

BRL8010 onderscheidt twee typen van beoordeling:

  • Een opleveringsbeoordeling (voor nieuwe ventilatievoorzieningen), waarbij de gecertificeerde ‘ventilatieprestatie beoordelaar’ beoordeelt in hoeverre de op te leveren voorziening voldoet aan de eisen die aan de levering gesteld werden (nieuwbouweisen Bouwbesluit 2012 en contractstukken);
  • Een prestatiebeoordeling (voor bestaande ventilatievoorzieningen), waarbij de gecertificeerde ‘ventilatieprestatie beoordelaar’ beoordeelt in hoeverre de prestaties van de ventilatievoorziening voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw en nieuwbouw) en eventueel een door de opdrachtgever aan te geven specifiek kwaliteitsniveau.

Cindy Vissering, projectmanager SBR, heeft de uitbreiding van de bestaande BRL 8010 voor woningen begeleidt. De VPK voor woningen werd vertaald en uitgebreid naar toepassing voor kinderdagverblijven en (basis)scholen.

De publicatie is te verkrijgen via ISSO

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.